รับสมัครผลงานฉบับเต็ม (full paper) ผ่านเว็บไซต์: 8 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
แจ้งผลตอบรับเสนอผลงาน 25 กรกฎาคม 2560

 
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th