การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 120 ปีการป่าไม้ไทย และ 80 ปี วนศาสตร

หลักการและเหตุผล

           ปัญหาทางด้านทรัพยากรป่าไม้เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอดเพราะเป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศ โดยมี กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติของรัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษา จัดการ ฟื้นฟู ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ให้เกิดความอย่างยั่งยืน ในขณะที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          เป็นหน่วยงานภาควิชาการที่ให้การสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการป่าไม้เพื่อเสนอแนะประกอบการตัดสินใจในการดำเนินนโยบายป่าไม้ ผ่านการประชุมวิชาการ การเสวนา การอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านในเวทีต่างๆ
การประชุมการป่าไม้ มีดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พศ. 2517 เป็นต้นมา จนปัจจุบันมีการจัดประชุมการป่าไม้ไปแล้วจำนวน 19 ครั้ง โดยที่ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการประชุม อภิปราย นำเสนอผลงานทางวิชาการ รับฟังความคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการ การจัดนิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ของประเทศ รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการปลูกป่าเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของงานป่าไม้ที่สำคัญในอนาคต
ในปี พศ. 2559 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
            ในฐานะหน่วยงานทางด้านวิชาการป่าไม้ที่มีการเรียนการสอนด้านและมีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการป่าไม้ที่ครบวงจรแห่งเดียวในประเทศไทย ร่วมกับกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กำหนดให้มีการจัดการประชุมการป่าไม้ประจำปี 2559 ขึ้น ซึ่งจะเป็นการประชุมการป่าไม้ครั้งที่ 20 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่การป่าไม้ไทยครบรอบ 120 ปี นับตั้งแต่มีการก่อตั้งกรมป่าไม้ ใน ปี พ.ศ. 2439 และเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี การศึกษาทางด้านวนศาสตร์ อีกทั้งเป็นการประชุมเสวนา อภิปราย นำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้จากนักคิด นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชน เอกชน การรวบรวมองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และความเป็นอยู่ของประชาชนในภาพรวม

วัน เวลา: 1 - 4 พฤษภาคม 2559

สถานที่จัดการประชุม: คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานที่จัด:

  คณะวนศาสตร์
  กรมป่าไม้
  กรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืช
  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
รูปแบบการจัดงาน: การบรรยายพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การเสวนา การประกวด
ผลงาน กิจกรรมของวนกรรุ่นใหม่ฯ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ:
การประชุมทางวิชาการป่าไม้ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้ โดยมีกลุ่มหัวข้อการนำเสนอผลงานทางวิชาการได้แก่:
   1) การจัดการทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่คุ้มครอง และลุ่มน้ำ
   2) นิเวศวิทยาป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
   3) การป่าไม้เพื่อสังคม
   4) เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์

   5) การสัมมนาทางวนวัฒน์วิทยาครั้งที่ 10

ผู้ประสานงาน
ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 085-8370779 email: fforksw@ku.ac.th

อ.ดร. วาทินี สวนผกา ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 081-9719789 email: fforwns@ku.ac.th


กำหนดการการประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2559 
“เศรษฐกิจเชิงนิเวศบนฐานการป่าไม้”
เพื่อเฉลิมฉลอง 120 ปี การป่าไม้  และ 80 ปี วนศาสตร์
เวลา
เรื่อง
คณะวิทยากร

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559
7.00-9.30
(พิธีเฉลิมฉลอง 80 ปี คณะวนศาสตร์)  
9.30-10.00
พักรับประทานอาหารว่าง  
10.00-12.00
เสวนาการศึกษาป่าไม้ไทย
" จากอดีตสู่ปัจจุบัน ก้าวสู่อนาคต..."
นายอุดม หิรัญพฤกษ์
(อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้)
ผศ.ดร.สมศักดิ์ สุขวงศ์
(อดีตคณบดีคณะวนศาสตร์)
รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล
(คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
นายชลธิศ สุรัสวดี
(อธิบดีกรมป่าไม้)
นายณรงค์ มีนวล
(บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด)
รศ.ดร.ดุสิต เวชกิจ

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)
12.00-13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.30
กิจกรรมนิสิตวนกรรุ่นใหม่ (การเสวนา/ โต้วาที/ การประกวด ฯ)  

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559
08.30-09.30
ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
09.30-10.15
พิธีเปิดนิทรรศการ เยี่ยมชมนิทรรศการและบูธหน่วยงาน และให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
10.15-11.15
บรรยายพิเศษ: " กลไกประชารัฐ .. กับแนวนโยบายการป่าไม้ของประเทศไทย " พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
11.15-12.15
บรรยายพิเศษ: ศาสตร์พระราชา...แนวทางสู่ก้าวย่างปีที่ 121 ของการป่าไม้ที่มั่นคง ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
(เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา)
12.15-13.30
พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.30-16.30
การนำเสนอผลงานทางวิชาการ I  

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559
08.00 - 09.00 ลงทะเบียน
09.00-09.30 พิธีเปิดการสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 10 ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์
(รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

09.30-12.00

การเสวนา: ป่าปลูก…นำไทยสู่เศรษฐกิจเชิงนิเวศได้จริงหรือ ?

นายบัวพันธ์ บุญอาจ
(เกษตรกรปลูกป่าดีเด่นระดับชาติ)
นางบงกช กิตติสมพันธ์
(องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก)
ผู้แทนบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายประสิทธิ์ เกิดโต
(องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้)
นายบุญชุบ บุญทวี
(ข้าราชการบำนาญ กรมป่าไม้)

12.00-13.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.30-16.30

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ II

 

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

09.00-12.00

การเสวนา: จาก COP 21 สู่ PES ความท้าทายของการป่าไม้ไทย นายประลอง ดำรงค์ไทย
(รองอธิบดีกรมป่าไม้)
ดร.พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล
(ข้าราชการบำนาญ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)
ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล
(สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม)
ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ
(คณะเศรษฐศาสตร์ มก.)
นายอรรถพล ทองประเสริฐ
(บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน))
ผศ.ดร.พสุธา สุนทรห้าว
(ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้
คณะวนศาสตร์ มก.)

12.00-13.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.30-16.00

การเสวนา:
" ปีที่ 120...พลิกโฉมป่าเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลสู่สากล บนฐานความยั่งยืน "
นายสุทิน พรชัยสุรีย์
(สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

คุณญาณพัฒน์ อู่ทองทรัพย์
(สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม)

นายพฤทธิพล สร้อยสุวรรณ

(บริษัท Asia Biomass จำกัด)

ดำเนินรายการโดย : คุณสิริมา ทรงกลิ่น (TPBS)

13.00-16.30

- การนำเสนอผลงานทางวิชาการ III

 
15.30-16.30 สรุปการประชุม
พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
พิธีการส่งมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมป่าไม้ครั้งที่ 21 และ พิธีปิดการประชุมการป่าไม้
  พิธีปิดการประชุมการป่าไม้  
     วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
-    

วันที่ 02 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
-    
13.00 - 14.20  Session: A | การจัดการทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่คุ้มครองและลุ่มน้ำ ห้อง 202
13.00 - 13.20ธรรมาภิบาลในการบริหารงานป่าไม้ของนายตรี กกกำแหง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้(Good Governance in Forestry Administration of Mr.Tree Kokkamhaeng, the former Director-General of the Royal Forest Department)
ดุสิต เวชกิจ : 16-100-101-73
13.20 - 13.40การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำทะเลน้อย กรณีศึกษา ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง(People Participation in Thalay Noi Head Watershed Conservation: A Case Study of Kohtao Sub - district, Paphayom District, Phatthalung Province)
สุขเกชา พูลผล : 16-100-103-158
13.40 - 14.00ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของชุมชนต่อการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำห้วยสัตว์ใหญ่ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Factors Effecting Community – based Adaptation on Huai Sat Yai Head Watershed Management, Huai Sat Yai Sub-District, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province)
ผศ.ดร.กิติชัย รัตนะ : 16-100-103-123
14.00 - 14.20องค์ความรู้ท้องถิ่นและความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชุมชนสู่การฟื้นฟูป่าไม้ (Local Knowledge and Opinions of Herbal about Its Utilization of Communities to Forest Restoration )
หงษ์ฟ้า ใบบ้ง : 16-100-0-168
14.20 - 14.40ปัจจัยในระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพต่อประสิทธิภาพการคุ้มครองสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์ุของเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง(Factors Affecting SMART Patrol System Protection Efficiency on Endangered Species in HuaiKhaKhaeng Wildlife Sanctuary.)
สมโภชน์ มณีรัตน์ : 16-100-103-174
14.40 - 15.00การประเมินมูลค่าการอนุรักษ์นก โดยวิธีทดลองทางเลือก: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย (Valuation of Bird Conservation by Choice Experiment Method: Bueng Boraphet Non-Hunting Area, Nakhon Sawan Province, Thailand)
มงคล โมรา : 16-100-103-119
15.20 - 15.40เทคโนโลยีแห่งอนาคตกับกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมป่าไม้ไทย(Application of barcode and RFID in timber traceability)
ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ :
15.40 - 16.00การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาของถนนป่าไม้ในสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช(Spatio-temporal Analysis of Forest Road in Sakaerat Silvicultural Research Station)
พยัตติพล ณรงคะชวนะ : 16-100-104-166
16.00 - 16.20ผลกระทบของการตัดขยายระยะต่อปริมาณตะกอนแขวนลอย และคุณภาพน้ำบางประการในพื้นที่ป่าฟื้นฟูบนที่สูง บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (Effect of Thinning Patterns on Suspended Sediment and Certain Water Quality in Forest Restoration, Royal Agriculture Station Angkhang, Fang District, Chiang Mai)
ธีรวัชร เพชระบูรณิน : 16-100-103-118
16.20 - 16.40การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อปริมาณน้ำในน้ำตกคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และน้ำตกธารารักษ์ จังหวัดตาก(Prediction of Climate Change on Streamflow in Klonglan Waterfall, Kamphaengphet and Tararak Waterfall, Tak)
วีนัส ต่วนเครือ : 16-100-103-143
16.40 - 17.00การประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่แหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก(Evaluation of Climate Change Trends in Waterfall Natural Sites )
ดรรชนี เอมพันธุ์ : 16-100-103-145
17.00 - 17.20วอเตอร์ฟุตปริ้นของการเพาะปลูกส้มสายน้ำผึ้ง ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่(The Water Footprint of Orange (Mandarin cv. Sai Nam Pueng) at Fang District, Chiang mai Province )
ภัทรวสี มณีสุธรรม : 16-100-103-117
 
13.00 - 16.03  Session: B | การสัมมนาทางวิชาการวนวัฒนวิทยาครั้งที่ 10  ห้อง 402
13.00 - 13.12การแปรผันทางลักษณะสัณฐานวิทยาและการเติบโตของยูคาลิปตัสยูโรฟิลลา จำนวน 45 สายพันธุ์ ณ สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา(Variation in Morphological Characteristics and Growth of 45 Eucalyptus urophylla S.T. Blake Familes at Lad Krating Planttation, Chachoengsao Province.)
ปัทมา ทรัพย์วิไล : 16-300-303-93
13.12 - 13.24ความแปรผันในลักษณะการเติบโตและสัณฐานวิทยาของสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัส เพลลิต้า(Variation in Growth and Morphological Characteristics of Eucalyptus Pellita Progeny test)
นรินทร์ เทศสร : 16-300-303-171
13.24 - 13.36ประเมินผลการทดสอบลูกหลานไม้สักแบบปิดที่อายุ 7 ปี(Evaluation of Teak (Tectona grandis L.f.) full – sib Progeny test at 7 years old )
สาโรจน์ วัฒนสุขสกุล : 16-300-303-156
13.36 - 13.48การประมาณแก่นไม้พะยูงในป่าปลูกของกรมป่าไม้(Estimation Heartwood of Dalbergia cochinchinensis Pierre in Royal Forest Department Plantation)
ธิติ วิสารัตน์ : 16-300-303-121
14.00 - 14.12ผลของระยะปลูกต่อการเติบโตและสุขภาพของพะยูงอายุ 2 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (Effect of Spacings on Growth and Health of 2 Years–old Dalbergia cochinchinensis Pierra at Ratchaburi Silvicultural Research Station, Pak Tho District, Ratchaburi Province )
พรหทัย แสนกำแพง : 16-300-303-177
14.12 - 14.24ผลของระยะปลูกต่อการเติบโตและมวลชีวภาพของประดู่ป่าอายุ 22 ปี ณ สถานีวนวัฒนวิจัยราชบุรี อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (Effect of Spacings on Growth and Biomass of 22-year-old Pterocarpus macrocarpus Kurz at Ratchaburi Silvicultural Research Station, Pak Tho District, Ratchaburi Province )
ราตรี บุญรอด : 16-300-303-135
14.24 - 14.36การเติบโตของพรรณไม้ป่าชายเลน 3 ชนิด ที่มีระยะปลูกแตกต่างกัน ในท้องที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล(Growth of 3 Mangrove Species Planted with Different Spacing at Muang District, Satun Province)
ประนอม ชุมเรียง : 16-300-302-165
14.36 - 14.48การร่วงหล่นซากพืชและปริมาณสารอาหารของซากพืชป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง(Litterfall and Nutrient Accumulations in Litterfall of Kamphuan Mangrove Forest, Ranong Province.)
วสันต์ จันทร์แดง : 16-300-301-153
15.15 - 15.27ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนในดินของสวนป่าไม้โตเร็วต่างถิ่น ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ (Soil Carbon and Nitrogen Content of Exotic Fast-Growing Tree Plantations at Royal Agricultural Station Angkhang, Chiang Mai Province )
สุรเดช ธีรสุวรรณ์ : 16-300-303-148
15.27 - 15.39สมบัติบางประการของดินทรายภายหลังจากการฟื้นฟูพื้นที่เหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา (Soil sandy Properties after Mining Restoration at Phangnga Forestry Research Station, Phangnga Province )
วงศธร คงชุม : 16-300-302-167
15.39 - 15.51การสะสมไนโตรเจนในระบบนิเวศป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่า(Nitrogen Storages in Ecosystem of Dry Dipterocarp Forest without Fire )
นางอำไพ พรลีแสงสุวรรณ์ : 16-300-302-89
 
13.00 - 14.20  Session: C | การป่าไม้เพื่อสังคม ห้อง 301 
13.00 - 13.20การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียว ตำบลบางกะเจ้าและตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (Community Tourism and Environmental Conservation Participation in Green Areas of Bang Kachao and Bang Nam Pheung Sub-Districts, Phra Pradaeng District, Samut Prakan Province)
ภัทรวดี จินดารักษ์ :
13.20 - 13.40การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กรณีศึกษา กลุ่มพื้นที่การท่องเที่ยวภูกระดึง หนองหิน และภูหลวง จังหวัดเลย ประเทศไทย(Strategic Environmental Assessment For Tourism : A Case Study of Tourism Group Area of Phu Kradueng , Nong Hin and Phu Luang , Loei Province , Thailand)
จีระภา นามี :
13.40 - 14.00การรับรู้และยุทธศาสตร์การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนบนพื้นที่สูง: กรณีศึกษาหมู่บ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (Perception and Adaptation Strategies to Climate Change of Highland Community: Case Study of Pang Yang Village, PhuKha Sub-district, Muang District, Nan Province)
วรางคนา สาธุพันธุ์ : 16-400-401-178
14.00 - 14.20ฝางกับโอกาสในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ(Opportunity of Sappan Tree for Increment the Gross Domestic Product:GDP)
รักษา สุนินทบูรณ์ : 16-400-401-164
 
15.20 - 17.00  Session: D | นิเวศวิทยาป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ห้อง 301  
15.20 - 15.40การกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดตามแนวรั้วไฟฟ้าบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี (Distribution of some wildlife species along the electric fence around Salak Pra Wildlife Sanctuary, Kanchanaburi Province)
เทวมีน เรืองสมบูรณ์ และ รองลาภ สุขมาสรวง : 16-200-203-110
15.40 - 16.00ความมากมายและการกระจายของสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมบริเวณคูกันช้าง ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน พื้นที่อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (Abundance and Distribution of Large Mammals around the Elephant-Proof Trench in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Bo Thong District, Chonburi Province)
กุสุมา เม่นขำ และ รองลาภ สุขมาสรวง : 16-200-203-111
16.00 - 16.20ความมากมายของหมาใน (Cuon alpinus) และเหยื่อ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (ABUNDANCE OF DHOLE (Cuon alpinus) AND THEIR PREY IN HUAI KHA KHAENG WILDLIFE SANCTUARY )
นัฏการ บุญภา ศุภกร อินทรประสิทธิ์ รองลาภ สุขมาสรวง และ ประทีป ด้วงแค : 16-200-203-113
16.20 - 16.40ชนิดอาหารและความชอบเหยื่อของหมาใน ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (DIETS AND PREY PREFERENCE OF DHOLE IN HUAI KHA KHAENG WILDLIFE SANCTUARY )
ณัฐสิริกานต์ อุทธจักร, ศุภกร อินทรประสิทธ์, รองลาภ สุขมาสรวง*, และ ประทีป ด้วงแค : 16-200-203-112
16.40 - 17.00อาหารของกะท่างเหนือ (Tylototriton uyenoi) ในจังหวัดเชียงใหม่(Diet of Tylototriton uyenoi in Chiang Mai Province)
ธัญสุดา ดาวเวียงกัน : 16-200-203-106
 

วันที่ 03 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
-    
13.00 - 16.03  Session: G | การสัมมนาทางวิชาการวนวัฒนวิทยาครั้งที่ 10 ห้อง 402
13.00 - 13.12การฟื้นฟูป่าเต็งรังบริเวณน้ำขังในฤดูฝน พื้นที่อนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ(Forest Restoration in Dry Dipterocarp Forest on Water lock in Rainy season at Conservation Area, Maejo University Phrae Campus )
ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ : 16-300-302-129
13.12 - 13.24ลักษณะสังคมพืช และการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพของป่าเต็งรังในป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง จังหวัดเพชรบุรี(Plant Community and Carbon Storage in Biomass of Dry Dipterocarp Forest in Ban Khong Tabang Community Forest, Phetchaburi Province)
นายกู้พงษ์ ทองพระพักตร์ : 16-300-301-134
13.24 - 13.36การทดลองปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าดิบแล้งอุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว(Rehabilitation of Degraded Dry Evergreen Forest by Indigenous Trees Species at Pangsida National Park, Sakaew Province )
สิรินทร์ ติยานนท์ : 16-300-302-179
13.36 - 13.48การเติบโตและลักษณะสังคมพืชที่ได้จากการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ในพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่หินปูนเขาวง สระบุรี(Growth and Stand Characteristics of Forest Restoration Plot in Abandon Limestone Minning at Khao Wong, Saraburi)
สคาร ทีจันทึก : 16-300-302-180
14.00 - 14.12พลวัตรและสมดุลคาร์บอนในป่าดิบแล้งสะแกราชและป่าผสมผลัดใบแม่กลอง(Carbon dynamics and balance in Sakaerat Dry Evergreen and Maekong Mixed Deciduous Forests )
จตุพล สวนสวรรค์ : 16-300-301-141
14.12 - 14.24มวลชีวภาพเหนือดินและการกักเก็บคาร์บอนของไผ่หวานอ่างขางที่ขึ้นในระดับความสูงแตก ต่างกันในจังหวัดเชียงใหม่ (Aboveground Biomass and Carbon Storage of Dendrocalamus latiforus Growing in Three Different Elevations in Chiang Mai Province )
ปวีณธิดา นุ้ยเย็น : 16-300-301-81
14.24 - 14.36การประมาณมวลชีวภาพและปริมาณการเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้กระถินณรงค์ อายุ 6 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยสุราษฎร์ธานี(Biomass evaluation and Aboveground Carbon Storage of 6 years-old Acacia auriculiformis Cunn. at the Surat Thani Silvicultural Research Station)
วรัญญู ราษฎร์เจริญ : 16-300-301-160
14.36 - 14.48การกักเก็บคาร์บอนของป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช(Carbon Storage in Kuan Kreng Peat Swamp Forest, Nakhon Si Thammarat Province )
สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ : 16-300-301-109
15.15 - 15.27พฤติกรรมไฟในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช(Forest Fire Behavior in Kuan Kreng Peat Forest, Nakhon Sti Thammarat Province.)
สุทธิพงษ์ ไชยรักษ์ :
15.27 - 15.39อิทธิพลของไฟต่อการเติบโตและการเจริญทดแทนตามธรรมชาติของไม้เสม็ดขาว ณ ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (Influence of Fire on Growth and Natural Regeneration of Melaleuca cajuputi at Kuan-Kreng Peat forest, Nakhon Si Thammarat Province.)
ทศพล แพทย์ชัยโย : 16-300-301-127
15.39 - 15.51สมบัติแหล่งเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟ ในป่าเต็งรัง ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูวัว จังหวัดหนองคาย (Fuelbed Properties and Fire Behaviors in Deciduous Dipterocarp Forest at Dong Phu Wua National Reserved Forest, Nong Khai Province.)
ไกรสร วิริยะ : 16-300-302-108
15.51 - 16.03การประเมินความเสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่าด้วยการสำรวจระยะไกลร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา(Forest Fire Risk Assessment Using Remote Sensing Techniques and Geographic Information System at Wang Nam Khiao Forestry Student Training Station, Nakhon Ratchasima Province)
ภาณุพงศ์ โปรยสุรินทร์ : 16-300-301-144
 
13.00 - 14.20  Session: F | เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์ ห้อง 301
13.00 - 13.20ผลของแทนนินจากเปลือกไม้กระถินเทพาต่อความต้านทานปลวกของไม้อัดที่ผลิตจากไม้ยางพารา(Effects of Acacia mangium bark tannin on termite resistance of rubberwood plywood)
วิศนีย์ ยิ่งประเสริฐ : 16-500-0-131
13.20 - 13.40การศึกษาการผลิตถ่านไม้ไผ่คุณภาพสูงเพื่อพัฒนาเป็นถ่านกัมมันต์โดยใช้เตาเผาถ่านดัดแปลงจากถังน้ำมัน 200 ลิตร (The production of high quality bamboo charcoal as activated charcoal based material using 200 liters oil drum modified charcoal kiln )
กิตติธัข สัจจากุล : 16-500-0-128
13.40 - 14.00คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวู๊ดเซรามิกจากแผ่นใยไม้อัดทางใบปาล์มน้ำมันที่ผ่านการอัดและเคลือบด้วยลิควิดไฟท์วู๊ด(Physical and Electrical Properties of Woodceramics Made from Oil Palm Frond Medium Density Fibreboards Impregnated with Liquefied Wood)
บุญยฤทธิ์ ปัญญายืน : 16-500-0-120
14.00 - 14.20การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงแบบอเนกประสงค์(Development and Promotion on the Utilization of High Efficient Multipurpose Cooking Stove)
นฤมล ภานุนำภา : 16-500-0-105
 
13.00 - 17.00  Session: E | นิเวศวิทยาป่าไม้ สัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ห้อง 202
13.00 - 13.20โครงสร้างด้านตั้งของแมงมุมใต้เรือนยอดป่าเต็งรังของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา(Vertical stratification of sub-canopy spiders in dry dipterocarp forest of Sakaerat Environment Research Station, Nakhon Ratchasima Province, Thailand)
ประสิทธิ์ วงษ์พรม : 16-200-202-175
13.20 - 13.40ความหลากชนิดและรูปแบบการหากินด้านตั้งของนกในแนวรอยต่อระหว่างป่าเต็งรังและป่าดิบเขาระดับต่ำ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่(Species Diversity and Vertical Foraging Patterns of Birds in Ecotone of Lower Montane Forest in Doi Suthep–Pui National Park, Chiang Mai Province)
ณัฐพงศ์ คงกระพันธ์ : 16-200-203-95
13.40 - 14.00ความหนาแน่นประชากรและการวิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เพื่อการระบุเพศของเหี้ย (Varanus salavator) ในพื้นที่ตำบลบางกะเจ้า ( Population Density and Morphometry Analysis for Sex Determination in Varanus salvator from Bangkachao )
รุจิระ มหาพรหม :
14.00 - 14.20ความหลากหลายของราก่อโรคบนแมลงในประเทศไทย(Biodiversity of Entomopathogenic Fungi in Thailand)
สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ : 16-200-201-133
14.20 - 14.40ความหลากชนิดของพรรณไม้พื้นล่างในสวนป่าไผ่ : กรณีศึกษาสวนป่าไผ่ โครงการหลวงดอยอ่างขาง จ. เชียงใหม่(Species Diversity of Undergrowth Plants in Bamboo Plantations : Case Study of Royal Angkhang Agricultural Station, Chiangmai Province)
ธีรวัฒน์ ทะนันไธสง :
14.40 - 15.00การชักนำยอดจำนวนมากของไม้แดง (Xylia xylocarpa) จากลำต้นอ่อนและใบเลี้ยง (Proliferate Shoot Induction of Xylia xylocarpa from Hypocotyl and Cotyledons Organs)
พฤทธิ์ ราชรักษ์ : 16-200-201-150
15.20 - 15.40การเสียบกิ่งจำปีหลวงบนต้นตอจำปา(Side Grafting of Michelia rajaniana (Craib) Figlar. Scion onto M. champaca Linn. Root Stock.)
จำนรรจ์ เพียรอนุรักษ์ : 16-0-- เลือกสาขาวิชาการ --125
16.00 - 16.20ปริมาณการร่วงหล่นของเศษซากพืชในป่าผสมผลับใบ สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี(Amount of fall in the Mixed Deciduous Forest Maeklong Watershed Research Station, Kanchanaburi Province )
นพคุณ แดนราช : 16-200-202-138
16.20 - 16.40สังคมพืชและสมบัติของดินบางประการในป่าชายเลน บริเวณสถานีวิจัยเพื่อพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง(Some Plant Community and Soil Properties of Mangrove Forest at Andaman Coastal Research Station for Development, Ranong Province)
เดชา ดวงนามล : 16-200-202-170
16.40 - 17.00การประเมินสถานภาพของพืชที่ถูกคุกคามในประเทศไทย ระยะที่ 2(The assessment of threatened plant in Thailand (phase 2) )
วรดลต์ แจ่มจำรูญ : 16-200-201-155
 

วันที่ 04 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
-    
ภาคโปสเตอร์ > ให้นำโปสเตอร์มาแสดงในพื้นที่ชั้น ๒ ตึกวนศาสตร์ ๗๒ ปี
www.conference.forest.ku.ac.th
forcons@ku.ac.th