การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2561

รับสมัครผลงานผ่านเว็บไซต์: 15 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2561

วัน เวลาในการจัดกิจกรรม : 22 - 24 สิงหาคม 2561

สถานที่จัดการประชุม: ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หน่วยงานที่จัด:
   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (เจ้าภาพหลัก)
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   กรมป่าไม้
   คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

รูปแบบการจัดงาน: การบรรยายพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายเเละโปสเตอร์ การเสวนา การประกวด
ผลงาน กิจกรรมของวนกรรุ่นใหม่ฯ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ: การนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านป่าไม้ ประจำปี 2561 จะครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวนศาสตร์ ตั้งเเต่ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงเเละทางอ้อม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยทำใหการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยพัฒนาเเละเป็นสากลขึ้น โดยหัวข้อในการส่งผลงานมีดังนี้

   1) งานวิชาการป่าชายเลน ป่าพรุ และป่าชายหาด
   2) การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ลุ่มน้ำ อุทยาน และพื้นที่คุ้มครอง
   3) นิเวศวิทยาป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
   4) วนวัฒนวิทยาเพื่อการพัฒนาป่าไม้
   5) เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
   6) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดการป่าไม้และสังคม
   7) การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   8) วิศวกรรมป่าไม้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้
   9) อื่น ๆ

ผู้ประสานงาน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โทรศัพท์ 02-141-1317, 02-141-1396

ผศ.ดร. นฤมล แก้วจำปา รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์
โทรศัพท์ 02-579-0172 ภายใน: 1410 ext.1610 email: ffornmk@ku.ac.th
ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละทรัพยากรมนุษย์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 085-8370779 email: fforksw@ku.ac.th
 
www.conference.forest.ku.ac.th