การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562

รับสมัครผลงานผ่านเว็บไซต์: 15 กุมภาพันธ์ 2562 - 14 มิถุนายน 2562

วัน เวลาในการจัดกิจกรรม : 19 - 21 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดการประชุม: ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) จังหวัดลำปาง


หน่วยงานที่จัด:
   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) (เจ้าภาพหลัก)
   กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
   กรมป่าไม้
   คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รูปแบบการจัดงาน: การบรรยายพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายเเละโปสเตอร์ การเสวนา การประกวด
ผลงาน กิจกรรมของวนกรรุ่นใหม่ฯ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ: การนำเสนอผลงานทางวิชาการทางด้านป่าไม้ ประจำปี 2562 จะครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวนศาสตร์ ตั้งเเต่ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงเเละทางอ้อม ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยทำใหการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยพัฒนาเเละเป็นสากลขึ้น โดยหัวข้อในการส่งผลงานมีดังนี้

   1) การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ลุ่มน้ำ อุทยาน และพื้นที่คุ้มครอง
   2) นิเวศวิทยาป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพ
   3) วนวัฒนวิทยาเพื่อการพัฒนาป่าไม้
   4) เทคโนโลยีวนผลิตภัณฑ์
   5) การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการจัดการป่าไม้และสังคม
   6) การศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   7) วิศวกรรมป่าไม้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการทรัพยากรป่าไม้
   8) อื่น ๆ

ผู้ประสานงาน

 

น.ส. ละอองดาว เถาว์พิมาย
โทร 02-5614761 มือถือ 094-4896588 email : frc@ku.th
ผศ.ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย รองคณบดีฝ่ายวิจัยเเละทรัพยากรมนุษย์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ 085-8370779 email: fforksw@ku.ac.th
 
www.conference.forest.ku.ac.th