ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นายสันติ สุขสอาด
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ
การทำงาน :
รองศาสตาจารย์ ด้านการจัดการป่าไม้
ที่อยู่ :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
เศรษฐศาสตร์ป่าไม้ การจัดการทรัพยากรป่าไม้ การสำรวจทรัพยากรป่าไม้
Email :
fforsss@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th