ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สิรินทร์ ติยานนท์
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.
การทำงาน :
กองบำรุง กรมป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2546 ถึงปัจจุบัน
ที่อยู่ :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การปลูกฟื้นฟูสภาพป่า การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า โดยชุมชนมีส่วนร่วม
Email :
tsirin3945@yahoo.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่มีไม้ลาน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี(Creating Youth Awareness for Conservation and Restoration of Dry Evergreen Forest with Corepha lecomtei Becc. by participation Amphoe Na Di, Prachinburi.) สถานะเอกสาร : ยืนยันการส่ง
www.conference.forest.ku.ac.th