ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ประสิทธิ์ เพียรอนุรักษ์
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
การทำงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่กา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า
Email :
prasitpian@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th