ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นรินทร์ เทศสร
หน่วยงาน :
ฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
ฝ่ายวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
narin67@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th