ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ขวัญชัย เจริญกรุง
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การทำงาน :
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
แมลงศัตรูป่าไม้และแมลงศัตรูผลิตผลป่าไม้
Email :
khwanchai@msn.com
www.conference.forest.ku.ac.th