ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ
หน่วยงาน :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การทำงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2542-ปัจจุบัน
ที่อยู่ :
666/139 เดอะคัลเลอร์ 2 อารียา ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Manufacture of wood composites, Wood chemistry, Modification of wood composites, Wood and Non-Wood Utilization
Email :
ffortrn@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th