ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ผศ.ดร. อรพรรณ ศังขจันทรานนท์
หน่วยงาน :
โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
การทำงาน :
2536-ปัจจุบัน สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
ที่อยู่ :
โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
สรีรวิทยาของพืช กายวิภาคของพืช และนิเวศวิทยาพืช
Email :
faasops@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th