ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ศิรประภา เปรมเจริญ
หน่วยงาน :
คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
การทำงาน :
ผศ ระดับ 8 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ที่อยู่ :
คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
สอนและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เน้นด้านชายฝั่งและป่าชายเลน
Email :
faassrp@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th