ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นพรัตน์ คัคคุริวาระ
หน่วยงาน :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การทำไม้, การวางแผนการทำไม้, เครื่องจักรกลในทางป่าไม้, การวิจัยดำเนินการประยุกต์ในทางวิศวกรรมป่าไม้, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน, การป่าไม้แม่นยำ Logging Operation, Forest Mechanization, Operations research in forestry, Supply chain management, Precision Forestry
Email :
ffornrm@ku.ac.th
เรื่องที่จะนำเสนอ : การคัดเลือกแท็กอาร์เอฟไอดีที่เหมาะกับงานป่าไม้(Selection the proper RFID tag housing in forestry work ) สถานะเอกสาร : ยืนยันการส่ง
www.conference.forest.ku.ac.th