ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พยัตติพล ณรงคะชวนะ
หน่วยงาน :
Department of Forest Engineering, Faculty of Forestry, KU
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
soil bioengineering
Email :
fforppn@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th