ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ดร. สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
ที่อยู่ :
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า การหมุนเวียนคาร์บอน วนวัฒนวิทยา
Email :
sapit.d@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th