ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุธิดา มณีอเนกคุณ
หน่วยงาน :
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
การทำงาน :
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่อยู่ :
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
อนุกรมวิธานพืช
Email :
sutida.man@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th