ชื่อ - สกุลสมาชิก :
กิตยาภรณ์ ใจอารีย์
หน่วยงาน :
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราบชุรี)
การทำงาน :
ที่อยู่ :
50 ม.4 ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
jym_kit@live.com
www.conference.forest.ku.ac.th