ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สมบูรณ์ บุญยืน
หน่วยงาน :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
somboon_46@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th