ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ชิงชัย วิริยะบัญชา
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
งานวิจัยทางด้านวนวัฒน์วิทยา
ที่อยู่ :
99/395 หมู่บ้านจรูญรัตน์ ปาร์ควิลล์ ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ความเจริญเติบโต และผลผลิตของต้นไม้ทั้งในป่าปลูกและป่าธรรมชาติ
Email :
chingchai.v@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th