ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พฤทธิ์ ราชรักษ์
หน่วยงาน :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กทม
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลาดยาว จตุจักร กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Plant Biotechnology
Email :
fforprr@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th