ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ชนิษฐา จันทโชติ
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
การทำงาน :
ที่อยู่ :
50/1 ม.8 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
Chanittha5460@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th