ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์
หน่วยงาน :
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
2537-2538 ปฏิบัติงานวิจัยด้านสมุนไพร ณ ห้องปฏิบัติการเคมี ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. 2538-ปัจจุบัน ปฏิบัติงานวิจัยด้านไม้ป่า ไม้เศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพร ณ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อ
ที่อยู่ :
22215 ซ.พันเอกหาญ ถ.ประชาราษฎร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การปรับปรุงพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
Email :
rdijpb@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th