ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ดร.พงษ์ศักด์ เฮงนิรันดร์
หน่วยงาน :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Wood Energy Technology
Email :
fforpsh@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th