ชื่อ - สกุลสมาชิก :
สุดารัตน์ เกาลวณิชย์
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การทำงาน :
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ งานพัฒนาเคมีผลิตผลป่าไม้ กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ปี 2539-2559
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
bapelaa@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th