ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ศรีศักดิ์ พุ่มพวง
หน่วยงาน :
สถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ หมู่ 1 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
การทำงาน :
ทำหน้าที่หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยแม่ทะ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
919/1 หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
sri_sakpum59@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th