ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นภาลัย เสมอใจ
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ
การทำงาน :
ฝ่ายพัฒนาป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชป่าไม้ ส่วนแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชป่าไม้
Email :
nsamerjai@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th