ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พนอ จันทร์ศรีทอง
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
การทำงาน :
ทำงานด้าน GIS เป็นตำแหน่ง ข้าราชการ (นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ)
ที่อยู่ :
102/67 อาคาร Regent Home 15 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
-
Email :
panor.mg72@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th