ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ธมนัย ประวีณวงศ์วุฒิ
หน่วยงาน :
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
การทำงาน :
ที่อยู่ :
9/35 เมืองทองธานี อาคาร T3 ถ.ป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
tamaguide@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th