ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วิชาญ เอียดทอง
หน่วยงาน :
ตึกวนศาสตร์หกสิบปี ชั้น 5 ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
การทำงาน :
Assistant Prof.
ที่อยู่ :
ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Forest Plant Systematics
Email :
fforwce@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th