ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พิชิต ลำใย
หน่วยงาน :
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ
การทำงาน :
อาจารย์
ที่อยู่ :
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
รุกขกาลวิทยา Dendrochronology
Email :
fforpcl@ku.ac.th
www.conference.forest.ku.ac.th