ชื่อ - สกุลสมาชิก :
วรัทยา พรมชู
หน่วยงาน :
สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
การทำงาน :
พ.ศ. 2553-2555 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พ.ศ 2555-ปัจจุบัน สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ที่อยู่ :
18/217 ซอยรามอินทรา 3 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ด้านโปรแกรมสื่อความหมาย ด้านการประเมินคาร์บอนในป่าชายเลน
Email :
waratthaya66@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th