ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์
หน่วยงาน :
คณะวนศาสตร์
การทำงาน :
อาจารย์ คณะวนศาสตร์
ที่อยู่ :
ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้. คณะวนศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การทำไม้ การจัดการฐานข้อมูลป่าไม้ และการสำรวจเพื่อทำแผนที่ป่าไม้
Email :
Piyawat.d@ku.ac.th
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th