ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พนิดา รุ่งรัตนกุล
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
พ.ศ. 2532-2545 สำนักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
- ปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า ผสมเกสรไม้สกุลอเคเซีย - การอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า (พันธุศาสตร์โมเลกุล)
Email :
panidha@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th