ชื่อ - สกุลสมาชิก :
กิตติมา ด้วงแค
หน่วยงาน :
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
เห็ดรา เห็ดไมคอร์ไรซ่า เอนโดไมคอร์ไรซ่า
Email :
kittimad55@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th