ชื่อ - สกุลสมาชิก :
บารมี สกลรักษ์
หน่วยงาน :
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
ที่อยู่ :
ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การวินิจฉัยชนิดเห็ด และ ปฏิสัมพันธ์เชิงเคมีระหว่างมดและราที่ก่อโรคกับมด
Email :
sakolrak.b@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th