ชื่อ - สกุลสมาชิก :
แหลมไทย อาษานอก
หน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ แพร่
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
lamthainii@gmail.com
เรื่องที่จะนำเสนอ : การประเมินความเสี่ยงและความผิดปกติของต้นไม้ใหญ่ในเมืองเขตพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (Risk and Defect-disorder assessment of Big tree’s urban in Bang Krachao, Samut Prakan Province. ) สถานะเอกสาร : อนุมัติเอกสารฉบับเต็ม
www.conference.forest.ku.ac.th