ชื่อ - สกุลสมาชิก :
บพิตร เกียรติวุฒินนท์
หน่วยงาน :
สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน :
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
47 ซอยพัฒนาการ 14 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
อำนวยการกลุ่มงานวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
Email :
bopitk@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th