ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นางอำไพ พรลีแสงสุวรรณ์
หน่วยงาน :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ส่วนวนวัฒนวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ที่อยู่ :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ด้านวนวัฒนวิทยา
Email :
p.ampai44@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th