ชื่อ - สกุลสมาชิก :
พรสุดา กุหลาบเทียม
หน่วยงาน :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
การทำงาน :
ที่อยู่ :
ศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
ef_pl@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th