ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อิสราพงษ์ วรผาบ
หน่วยงาน :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
การทำงาน :
ที่อยู่ :
กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
1. ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง และการจำแนกแมลง 2. การจัดการระบบปลูกพืชเพื่อป้องกันกำจัดแมลงพาหะและการเกิดโรค 3. นิติกีฏวิทยา 4. การจัดการแมลงศัตรูบ้านเรือน
Email :
itsarapong_voraphab@dnp.mail.go.th
www.conference.forest.ku.ac.th