ชื่อ - สกุลสมาชิก :
จำนรรจ์ เพียรอนุรักษ์
หน่วยงาน :
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จ้งหวัดลำปาง 56000
การทำงาน :
ศูนย์จัดการเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอาเซียน-แคนาดา สถานีบำรุงพันธุ์ไม้สัก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ไม้ภาคเหนือ
ที่อยู่ :
39 หมู่ที่ 17 ตำบล แม่กา อำเถอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การจัดการเมล็ดพันธุ์ไม้
Email :
chumnunpian@gmail.com
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th