ชื่อ - สกุลสมาชิก :
เรวัตร โพธิ์พันธ์
หน่วยงาน :
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติฯ) 54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
การทำงาน :
1.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ 2.หน.หน่วยพิทักษ์ป่าแก่งนาง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน 3.หน.หน่วยจัดการต้นน้ำยางโทน จ.กาญจนบุรี 4.หน.ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สปร. 5.ประจำศูนย์ประสานงานโครงการพุทธอุทยาน ในพื้นทีี่ป่า
ที่อยู่ :
54/10 ถ.ค่ายหลวง ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
น้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในด้านวิชาการป่าไม้ ิวิทยานิพนธ์เรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ :- กรณีศึกษาพระสงฆ์ในโครงการพุทธอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น้ำภาชี จังหวัดราชบุรี
Email :
ray51watt@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th