ชื่อ - สกุลสมาชิก :
แก้วภวิกา รัตนจันทร์
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ส่วนวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
การทำงาน :
นักกีฏวิทยาชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
61 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ความหลากหลายแมลงป่าไม้ แมลงน้ำ การประเมินคุณภาพน้ำแบบเร็ว นิเวศวิทยาแหลงน้ำไหล
Email :
chnantiya@yahoo.com
www.conference.forest.ku.ac.th