ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นงพงา ปาเฉย
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การทำงาน :
นักกีฏวิทยาชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
กีฏวิทยาป่าไม้
Email :
99chey@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th