ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ชญานิศ กองสุข
หน่วยงาน :
-
การทำงาน :
-
ที่อยู่ :
225/4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
เกษตร สัตวป่า
Email :
Chayanit.kh@ku.th
ยังไม่ส่งรายชื่อผลงานเข้าระบบ
www.conference.forest.ku.ac.th