ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. พันธกานต์ มีผล
หน่วยงาน :
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
การทำงาน :
-อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน -มูลนิธิเพื่อสันติภาพเขียว
ที่อยู่ :
2250/27 ซอยเจรญกรุง 76/2 ถนนเจริญกรุง ข.วัดพระไกร ข.บางคอแหลม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
Email :
panthakan.m@ku.th
www.conference.forest.ku.ac.th