ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ถวิกา คำใบ
หน่วยงาน :
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
การทำงาน :
ที่อยู่ :
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
thavikakb@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th