ชื่อ - สกุลสมาชิก :
อธิวรรธน์ บุญฤทธิ์
หน่วยงาน :
กลุ่มงานวิชาการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ถ.พระเงิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
การทำงาน :
พ.ศ.2557-ปัจจุบัน : โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
ที่อยู่ :
405/2 ม.2 ต.กำแพงเซา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในป่าชายหาด
Email :
southernserow69@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th