ชื่อ - สกุลสมาชิก :
ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์
หน่วยงาน :
1381 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม
การทำงาน :
หัวหน้างานกิจกรรม หัวหน้างานพัฒนาวินัยคุณธรรมและจริยธรรม
ที่อยู่ :
1381 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
ทำโครงการปลูกต้นไม้
Email :
d_tuss@hotmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th