ชื่อ - สกุลสมาชิก :
นางสาวทาวิณี สารี
หน่วยงาน :
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่1(ตราด)
การทำงาน :
นักวิชาการป่าไม้ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
ที่อยู่ :
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากรป่าชายเลนที่1(ตราด) 531 หมู่8 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Email :
thawineesaree@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th