ชื่อ - สกุลสมาชิก :
น.ส. ภาณุมาศ ลาดปาละ
หน่วยงาน :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช 61 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ
การทำงาน :
ปี 2539 รับราชการกรมป่าไม้ ปี 2545-ปัจจุบัน (2561) รับราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่อยู่ :
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 61 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ
ความเชี่ยวชาญ/ชำนาญ :
Forest Ecology, Ecophysiology, Liana Ecology
Email :
pladpala@gmail.com
www.conference.forest.ku.ac.th